Audatex

 • Informatie
 • Kosten
 • Inschrijven
 • Subsidie
Audatex

Met de wereldwijde Audatex standaard kunt u snel, betrouwbaar en genormeerd op gedetailleerd niveau voertuigschades vastleggen en calculeren. Hierdoor is de calculatie te gebruiken voor dossiervorming, bestelprocessen, management rapportages en financiële bewijsvoering richting opdrachtgevers. De in Audatex 2.0 opgenomen ABZ diensten Audatex Normcalculatie, AudaID, AudaPadWeb 3D en ABZ berichtenverkeer bieden een optimale voorbereiding voor de uiteindelijke calculatie en maken de eenvoud van werken compleet.

Kosten

 Betaal niet te veel voor uw HER-examen Audatex !

Compleet met dagtraining voor:      € 497,50 excl. BTW


Er wordt u een laptop ter beschikking gesteld tijdens de dagtraining en het examen.

Tevens staat er tijdens de training koffie, thee en een uitgebreide lunch voor u klaar.

Het Audatex (her) examen kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een training.

99,-/ excl.BTW

Audatex Online

Inhoud :
 • Online training (6 mnd.licentie)

497,50/ excl.BTW

Audatex Her-examen

Inhoud:
 • Dagtraining   a € 245,-
 • Examen  a € 252,50

596,50/ excl.BTW

Audatex examen

Inhoud Module M2/M3:
 • Online training   a € 99,-
 • Dagtraining   a € 245,-
 • Examen  a € 252,50

Inschrijven

Om met Audatex te mogen calculeren dient u gecertificeerd te zijn. Om voldoende kennis op te doen over het Audatex systeem kunt u de Audatex training volgen, die afgesloten wordt met het Audatex examen. Na het behalen van het Audatex examen, dient u elke twee jaar een Audatex herhalingsexamen te doen. Hiervoor kunt u een herhalingstraining volgen. In overleg  plaatsen wij u op de beschikbare en door u gewenste locatie en datum.

Inschrijven
Stichting OOC

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf.

OOC bestaat sinds 1984 en is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. OOC heeft onder meer als doel het bevorderen en stimuleren van opleidingen van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs voor het carrosseriebedrijf en het bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen, respectievelijk te verhogen.

OOC- middelen

Het O&O fonds OOC stimuleert activiteiten en ontwikkelingen door inzet van financiële middelen; deze worden deels verkregen via heffing op grond van CAO afspraken, deels via subsidies zoals voor ESF-projecten en het werkgelegenheidsfonds. OOC aangesloten bedrijven betalen krachtens de CAO per werknemer een bijdrage aan OOC. Deze bedrijfstakheffing bedraagt op dit moment 0,5% van de loonsom. Over het jaar 2014 komt er bij de O&O basisheffing een tijdelijke toeslag ad 0,1% welke toeslag mede ter financiering van het sectorplan wordt geheven.


De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van subsidie:

 1. Subsidie wordt alleen toegekend voor werknemers van aan OOC afdragende bedrijven.
 2. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag, maximaal 5 dagen subsidiabel per opleiding per persoon, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten.
 3. Voor langlopende (avond)cursussen (met zelfstudie) zoals taalcursussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.
 4. Dagdelen worden naar rato gesubsidieerd.
 5. Geen subsidie wordt gegeven voor:
  • cursussen met een min of meer verplicht karakter, zoals BHV, Audatex
  • merkgebonden cursussen
  • vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma
  • toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
  • Bekostigde ROC-opleidingen BOL of BBL.
 6. Gezien de ontwikkelingen die leiden tot de behoefte aan hoger gekwalificeerd management bij bedrijven en de kosten die dit soort trajecten met zich meebrengen, is de bijdragenorm voor gevolgde HBO-opleidingen € 120,- in plaats van € 72,- per dag (op voorwaarde dat de opleiding met goed gevolg is afgesloten).
 7. Naast de vergoeding op gevolgde cursussen kent OOC ook subsidie toe op gevolgde aanvullende praktijkopleidingsdagen, zoals die worden verzorgd in de regionale opleidingscentra van VOC. Deze zogenaamde APO dagen dragen er aan bij om leerlingen die bij een bedrijf werkzaam zijn sneller inzetbaar te maken. OOC draagt € 111,25 bij per gevolgde APO dag.
 8. Als uitkomst uit het CAO-overleg zet OOC zich in om de aandacht voor employability in de branche te bevorderen. Sinds 1 januari 2009 verstrekt OOC op basis van gemaakte afspraken in de CAO voor het Carrosseriebedrijf ook subsidie op gevolgde EVC’s.De OOC bijdrage bedraagt maximaal € 673,- per EVC indien bij uw vestiging 8 deelnemers of minder aan een EVC-traject deelnemen en maximaal € 573,- bij 9 deelnemers of meer. Voor het jaar 2014 is het aantal te subsidiëren EVC’s gemaximeerd op 250.

Ons percentage Audatex geslaagden


 • November 2018

  100 %

 • Oktober 2018

  100 %

 • September 2018

  95 %

CTA Consulting is trots op de resultaten van haar examen kandidaten

Leer calculeren met meer efficiency en effectiviteit .....


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!